صفحه اصلی
محصولات
اسفنجی

/​​​​​​​

/​​​​​​​

اسفنجی

آهن اسفنجی یا ) sponge iron ( یا DRI ( Direct Reduced Iron ( ماده اولیه ی تولید شمش فولادی میباشد که بسته به مدیریت کیفیت و آنالیز کارخانه ی تولیدکننده ی شمش، در دو نوع کم کربن و پر کربن تولید و تجارت میشود.
آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن یا همان گندله تولید میشود )احیای بی واسطه یعنی بدون نیاز به ذوب گندله اکسیژن آن حذف میگردد.( در ریزسایزها یا Screen های متفاوت به صورت قطعات نامنظم کروی متخلخل با ظاهری اسفنجی تولید میشود.