گواهینامه ها

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399

گواهینامه حضور در مدیریت برند

​مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی

زمان : 7 / 5 / 1399